Zpracování osobních údajů třetích osob

21. May 2018

Zpracování osobních údajů třetích osob

V rámci poskytování asistenčních služeb zpracováváme osobní údaje třetích osob, a to na základě našich dalších oprávněných zájmů. Jedná se o osobní údaje těchto osob:

  • zástupců právnických osob, zákonných zástupců a jiných osob oprávněných zastupovat pojistníka nebo pojištěného pro účely komunikace, poskytování asistenčních služeb, ochrany našich právních nároků, prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání, kde je naším oprávněným zájmem zajištění řádného chodu asistenční služby a předcházení vzniku škod na straně pojistitele,
  • lékařů a pověřených poskytovatelů zdravotních služeb, kteří vedou či zajišťují zdravotní dokumentaci pojištěného, pro účely poskytnutí asistenčních služeb, kde je naším oprávněným zájmem zajištění řádného chodu poskytnutí asistenční služby.