Zpracování citlivých osobních údajů.

21. května 2018

Zpracování citlivých osobních údajů.

Vzhledem k povaze pojištění a následnému řešení pojistných událostí zpracováváme bez Vašeho souhlasu údaje o Vašem zdravotním stavu a genetické údaje v rozsahu nezbytně nutném na základě nezbytnosti pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, a to pro účely:

  • Poskytnutí asistenční služby
  • Repatriace, ukončení zásahu a následná fakturace
  • ochrany našich právních nároků (jinak řečeno pro to, abychom mohli hájit naše právní nároky v soudním, mimosoudním nebo vykonávacím řízení),

Pro výše uvedené účely archivujeme údaje o Vašem zdravotním stavu a genetické údaje po dobu, po kterou je to nezbytné k realizaci práv a povinností plynoucích z pojištění, tedy po dobu řešení pojistné události nebo k řešení případných sporů.