Etický kodex

Naším cílem je provozovat veškeré činnosti na vysoké odborné a morální úrovni v
souladu s našimi hodnotami. Potřebný směr k tomuto cíli nám vytyčuje Etický kodex
GLOBAL ASSISTANCE a.s.

Náš Etický kodex staví na hodnotách GLOBAL ASSISTANCE. Nejsou to jen pouhá slova – vyjadřují to, jak se snažíme žít každý den. Shrnují očekávání, jak máme provozovat naše podnikání odpovědným a udržitelným způsobem a umožňují nám být důvěryhodným partnerem našich obchodních partnerů a zákazníků. Etický kodex je klíčem k zavádění našich hodnot do každodenního života.

Etický kodex určuje, jak se máme chovat při jednání s našimi kolegy, zákazníky, partnery a s dalšími zainteresovanými skupinami. Nabízí zaměstnancům společnosti praktické vodítko, jak jednat v souladu s našimi hodnotami, především s Desaterem etických pravidel. Kodex rovněž nabízí řadu příkladů, které zaměstnancům pomáhají aplikovat dané principy v každodenním životě.

Jeden ze základních principů, na kterém je kodex postaven, vychází z toho, že zaměstnanci jsou si vědomi, že svým jednáním mohou vystavit zaměstnavatele i sebe trestněprávním, správním či občanskoprávním postihům, a proto jednají tak, aby nedocházelo k páchání trestné činnosti či jinému porušování právních a interních předpisů. Zaměstnavatel proto netoleruje jakékoliv porušení Etického kodexu a navíc jej může posuzovat jako závažné porušení pracovních povinností. Etický kodex je vyjádřením našeho závazku k etickému jednání k partnerům, zákazníkům i kolegům.