V případě, že jste dopravní nehodu nezavinili

12. ledna 2016

Pokud jste pojištěni u Kooperativy, pojišťovny platí pro Vás následující

Škodní událost bude likvidovat agentura Kooperativy, pojišťovny, a. s. dle Vašeho výběru (doporučujeme vybírat agenturu podle místa Vašeho trvalého pobytu), kterou prosíme kontaktujte. Vaše nároky na náhradu škody je třeba řádně uplatnit a prokázat; budete odškodněni v rozsahu a výši stanovené příslušnými právními předpisy, pojistnou smlouvou toho, na jehož odpovědnost za způsobenou škodu se pojištění vztahuje a dále příslušnými všeobecnými pojistnými podmínkami a smluvními ujednáními.

Máte nárok na náhradu škody v rozsahu pojištění, zhruba v této podobě:

  • Na zdraví nebo při usmrcení zejména ve formě bolestného a ztížení společenského uplatnění.
  • Na věcech (při poškození, zničení či ztrátě), tj. například uložených v automobilu apod., dále věci odcizené, pokud jste například v důsledku bezvědomí pozbyli možnost je opatrovat.
  • Povahy ušlého zisku, tj. například ušlý výdělek zaměstnance, ušlý zisk podnikatele apod.
  • Za účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků dle výše uvedených bodů.

Jako podklad pro uplatnění Vašich nároků je třeba zajistit provedení odhadu vzniklé škody na věcech. Tento odhad provede likvidátor příslušné agentury Kooperativy, pojišťovny, a. s. (movité i nemovité věci) nebo pracovník smluvního servisu Kooperativy, pojišťovny, a. s. (pouze motorová vozidla). Dohodněte se telefonicky na datu a místu provedení odhadu.

Vozidlo ani poškozené věci neopravujte bez souhlasu příslušného pracovníka Kooperativy, pojišťovny, a. s.! Je-li zásah nutný, zejména z hygienických, bezpečnostních nebo jiných vážných důvodů, anebo proto, aby se rozsah škody nezvyšoval, zajistěte pořízení fotodokumentace nebo videozáznamu místa události.

Jako podklad pro uplatnění Vašich nároků je třeba zajistit provedení odhadu vzniklé škody na věcech. Tento odhad provede likvidátor příslušné agentury Kooperativy, pojišťovny, a. s. (movité i nemovité věci) nebo pracovník smluvního servisu Kooperativy, pojišťovny, a. s. (pouze motorová vozidla). Dohodněte se telefonicky na datu a místu provedení odhadu.

Byla-li při škodní události způsobena škoda na zdraví, vyhledejte lékaře, který po skončení léčení vypracuje potřebnou dokumentaci. Tuto dokumentaci si následně vyžádá pojišťovna při svém šetření.

Vyplňte formulář "Uplatnění nároku poškozeným" a předejte jej zvolené agentuře Kooperativy, pojišťovny, a. s.

Dále dbejte rad a pokynů likvidátora příslušné agentury Kooperativy, pojišťovny, a. s.