Disclaimer
GLOBAL ASSISTANCE a. s.

„Tento e-mail je určen a obsahuje informace pouze pro jeho adresáta. Obsahem tohoto e-mailu a/nebo jeho příloh mohou být právně chráněné a/nebo důvěrné datové, textové či obrazové zprávy (informace), které jsou určeny výhradně adresátovi a osobám jmenovitě uvedeným jako příjemce. Nejste-li oprávněný příjemce e-mailu, případně pokud jste tento e-mail obdržel(a) omylem, informujte o tom, prosím, neprodleně odesílatele a e-mail vč. všech jeho příloh vymažte ze svých systémů vč. záloh; současně Vás tímto pro vyloučení jakýchkoli pochybností upozorňujeme, že v takovém případě je jakékoli nakládání s tímto e-mailem (jakékoli užití tohoto e-mailu) včetně jakéhokoli zveřejňování, reprodukce, kopírování, distribuce nebo šíření jeho obsahu zakázáno. Společnost GLOBAL ASSISTANCE a.s. („společnost“) neodpovídá za chybný nebo neúplný přenos tohoto e-mailu (respektive jeho příloh), jeho modifikaci či opožděné doručení adresátovi, jakož ani za jeho neautorizované přečtení či úpravu/změnu obsahu. Použitím elektronické komunikace jako prostředku další komunikace se společností adresát akceptuje tento způsob komunikace a jeho případná rizika a souhlasí i s případnou nezabezpečenou komunikací. Není-li výslovně uvedeno jinak, tento e-mail, včetně jeho příloh a informací v něm uvedených, nepředstavuje nabídku k uzavření jakékoliv smlouvy ve smyslu ust. §§ 1731, 1732 občanského zákoníku ani potvrzení návrhu, resp. potvrzovací dopis ve smyslu ust. § 1757 občanského zákoníku. Pro případ, že tento e-mail výslovně nabídku obsahuje, vylučuje odesílatel přijetí nabídky ze strany adresáta s dodatkem či odchylkou.“

"This e-mail is intended and contains information for its recipient only. The e-mail and/or its attachments may contain legally protected and/or confidential data, text or image messages (information) intended for its recipient only and for individuals namely stated as its receivers. If you are not an authorized receiver of the e-mail, or if you have received the e-mail in error, please notify the sender immediately, and delete the e-mail including all its attachments from your system/systems including the back-ups. To rule out any doubt please be warned that handling the e-mail (any use of the e-mail) in such a case, including any kind of publishing, copying, duplicating, distributing or disseminating its content, is prohibited. Global assistance a.s. (hereinafter referred to as “company”) does not comply with incorrect or incomplete transfer of the e-mail (or its attachments), its modifications or delayed delivery to the recipient along with its unauthorized reading or alteration/change of its content. Using electronic communication as a means of further communication with the company the recipient accepts this way of communication and its potential risks and agrees with potentially unsecured communication. Unless explicitly stated otherwise, the e-mail, including its attachments and information contained therein, represents neither offer to conclude a contract in accordance with Sections 1731, 1732 of the Civil Code nor confirmation of a proposal or confirmation letter in accordance with Section 1757 of the Civil Code. In case the e-mail explicitly contains an offer, the sender excludes acceptance of the offer with addendum or deviation on the part of the recipient."