Zavinil jste dopravní nehodu, při které vznikla škoda na Vašem motorovém vozidle?

11. January 2016

Využijte našeho stručného návodu, jak se chovat v případě vzniku škodní události na Vašem vozidle, které je pojištěno u Kooperativy, pojišťovny, a. s. (havarijní pojištění):

  • Po dopravní nehodě, při které na Vašem pojištěném vozidle vznikla škoda převyšující částku 100 000 Kč, přivolejte Policii ČR, případně Záchrannou službu či Hasičský záchranný sbor, je-li to nutné.
  • Vyčkejte příjezdu Policie ČR, která provede dokumentaci místa dopravní nehody a vzniklé škody. Tuto dokumentaci si od ní následně vyžádá pojišťovna při svém šetření.
  • V případě, že vzniklá škoda na Vašem vozidle je evidentně menší než 100 000 Kč a není nutné volat Policii ČR, zajistěte zakreslení místa nehody včetně postavení jednotlivých účastníků formou jednoduchého náčrtku. Tento náčrtek následně předložte pojišťovně.
  • Pokud je Vaše vozidlo nepojízdné, využijte smluvních asistenčních služeb GA, které jsou součástí havarijního pojištění.
  • Vozidlo v žádném případě neopravujte bez souhlasu příslušného pracovníka Kooperativy, pojišťovny, a. s. Je-li zásah nutný, zejména z hygienických, bezpečnostních nebo jiných vážných důvodů, anebo proto, aby se rozsah škody nezvyšoval, zajistěte pořízení fotodokumentace nebo videozáznamu místa události.
  • Pojišťovně oznamte pojistnou událost co nejdříve - nejprve ústně nebo telefonicky, následně písemně. Vyplňte formulář "Oznámení vzniku škody na vozidle" a předejte jej na agenturu nebo na kancelář, která má Vaši pojistnou smlouvu ve správě. V každém sdělení je nutné uvádět číslo Vaší pojistné smlouvy.
  • Pro uplatnění Vašich nároků je nutné provést prohlídku vzniklé škody na motorovém vozidle, kterou provede technik agentury Kooperativy, pojišťovny, a. s., nebo vyškolený pracovník smluvní opravny. Dohodněte si telefonicky na agentuře termín prohlídky.

Pokud vznikne pojistná událost mimo území ČR, ihned kontaktujte telefonicky pojišťovnu, která rozhodne o způsobu likvidace pojistné události. Dále je nutné opatřit si průkazný doklad o tom, kde, kdy a jak škoda vznikla, případně kdo byl dalším účastníkem nehody. Za průkazný doklad se považuje např. potvrzení policejních orgánů, které by mělo obsahovat popis vzniklé škody. Je-li motorové vozidlo (nebo jeho část, výbava) poškozeno nebo zničeno, považuje se za průkazný doklad i potvrzení celnice o návratu poškozeného motorového vozidla.