Společenská odpovědnost


My v GLOBAL ASSISTANCE a.s. vnímáme koncept společenské odpovědnosti jako nedílnou součást podnikání. Uvědomujeme si, že obchodní a podnikatelské aktivity naší firmy jsou bezpodmínečně propojené s prostředím, které nás obklopuje.

Vedle našich klíčových služeb zajišťování pomoci v urgentních situacích, podporujeme dlouhodobé CSR projekty, ale rádi přispějeme i jednorázové aktivitě, která nám dává smysl.

Dbáme na pravidla zodpovědného podnikání, řízení rizik a vědomého rozhodování. Každé rozhodnutí činíme s vědomím všech nám známých rizik. Dlouhodobé úspěchy společnosti na našem trhu jsou výsledem vědomých a zodpovědných rozhodnutí nás všech. Rozvíjíme diverzitu v zaměstnání. Ctíme pravidlo, že naši zaměstnanci mají nejen pracovní, ale také osobní životy. Vytváříme podmínky pro lidi, kteří jsou na trhu práce znevýhodnění. Pracujeme v souladu s naším Etickým kodexem a Hodnotami Global Assistance.


Naše společnost má řadu zákonných povinností, které se týkají zpracování osobních údajů fyzických osob a které musíme dodržovat zejména s ohledem na plnění smluvních povinností, povinností uložených právními předpisy a/nebo povinností vůči orgánům veřejné moci. V tomto ohledu platí, že bychom zákazníkovi, který je fyzickou osobou, bez poskytnutí osobních údajů své produkty a služby nemohli vůbec poskytnout.
Naše společnost osobní údaje svých zákazníků zpracovává ale také nad rámec uvedených povinností, a to například z důvodu plnění uzavřených smluv a z důvodu oprávněných zájmů naší společnosti, našich zákazníků, případně i dalších osob. Pokud chceme zpracovávat osobní údaje svých zákazníků z jiných důvodů, potřebujeme získat souhlas zákazníka, který je fyzickou osobou.

Protože naše společnost nezpracovává jenom osobní údaje fyzických osob, které jsou našimi zákazníky, platí, že nevyplývá-li z povahy věci něco jiného, týkají se veškeré dále uvedené informace také zpracování osobních údajů dalších fyzických osob, naši dodavatelé, naši potenciální zákazníci, tj. osoby, se kterými jsme dosud nenavázali smluvní vztah, ale jsme s nimi již v kontaktu, či naši zákazníci bývalí. Informace dále uvedené se přiměřeně uplatní rovněž ve vztahu k osobám, které při jednání s naší společnosti zastupují naše zákazníky (např. členové statutárních orgánů právnických osob, pracovníci našich zákazníků, zástupci našich zákazníků, osoby spojené s poskytováním našich služeb atd.). Dále uvedené informace se rovněž přiměřeně uplatní ve vztahu k osobním údajům dalších osob, ohledně kterých má naše společnost určité zákonné povinnosti (např. koneční vlastníci právnických osob apod.)

Při zpracování osobních údajů fyzických osob dodržujeme zejména následující zásady:
  • osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování;
  • osobní údaje zpracováváme a chráníme způsobem, který zabraňuje neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití;
  • informujeme srozumitelně o zpracování osobních údajů a o nárocích na přesné a úplné informace o okolnostech tohoto zpracování, jakož i o dalších souvisejících právech;
  • dodržujeme odpovídající technická a organizační opatření zajišťující zabezpečení osobních údajů; veškeré osoby, které v souvislosti se zpracováváním osobních údajů s nimi přicházejí do styku, jsou vázány povinností dodržovat mlčenlivosti.
What is the population of New Orleans?
According to 2010 Census Bureau estimates, New Orleans' population is made up of approximately 343,829 residents.

Dětská dopravní nadace

Každoročně mnoho dětí ztratí v důsledku dopravní nehody jednoho, nebo oba rodiče.
Smrt rodičů či blízkých příbuzných při autonehodě je pro dítě vždy velkým zásahem a má své důsledky po celý život. Proto jsme v roce 2000 založili Dětskou dopravní nadaci. Jejím prostřednictvím pomáháme řešit život dětí po tragické nehodě rodičů. Finančně jim přispíváme zejména na studium a k udržení životního standardu. Potřebné administrativní a technické zajištění činnosti nadace provádějí dobrovolníci zdarma, bez nároku na jakoukoliv odměnu. Veškeré získané finanční prostředky nadace rozděluje mezi osiřelé děti. Od vzniku nadace jsme zvládli podpořit už stovky dětí. Každoročně pořádáme setkání představitelů nadace a dětí, kterým předáváme získané prostředky. Zpravidla se nejedná o jednorázové příspěvky, ale hradíme část nákladů i po celou dobu studia až do dospělosti.

Pokud se chcete osobně zapojit, nebo přispět do nadace, prosím vyplňte tento formulář. Jsme rádi, že pomáháte s námi.


Vize0

Platforma Vize0 sdružuje společnosti, které mají zájem svými aktivitami ovlivňovat bezpečnost na silnicích. Denně pomáháme klientům řešit následky dopravních nehod a chceme, aby naše dlouholeté zkušenosti z této praxe co nejvíce přispěly k bezpečnějšímu silničnímu provozu.

O všech projektech si můžete přečíst zde: https://www.platformavize0.cz/


Ekologie

Soustředíme se na novinky v elektromobilitě a převádíme je do asistenční praxe. Schválili jsme nákup jednoho elektromobilu v roce 2020 pro služební cesty po Praze, ale také zvyšujeme využívání veřejné dopravy. Pracujeme na snížení spotřeby papíru, plastů a třídíme odpad ve všech prostorách našich kanceláří.


Expedice Lenka 2020

Podpořili jsme dobrodruhy z Beer with travel na jejich cestě po Ukrajině a Moldávii. Kluci se rozhodli svým koníčkem, kterým je ochutnávání piva a cestování, pomoci autistické Lence. Za ochutnávku každého druhu piva věnovali 200 Kč na její transparentní účet. Díky podpoře fanoušků a velké žízni členů výpravy se nakonec pro Lenku vybralo víc než 40 000 Kč. Naše asistenční centrum drželo dohled nad expedicí, kdyby se náhodou ocitla v nouzové situaci a zároveň jsme i my poslali finanční dar přímo Lence. Více informací o celé akci najdete na http://beerwithtravel.com/lenka/