Zde uvádíme, jakým způsobem používáme
vaše osobní údaje
ve společnosti GLOBAL ASSISTANCE a. s.

GLOBAL ASSISTANCE a.s., se sídlem Dopraváků 749/3, 184 00 Praha 8 – Dolní Chabry, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 9573 přistupuje k ochraně osobních údajů, jako k nedílné součásti procesu zpracování osobních údajů popsaném v tomto INFORMAČNÍM MEMORANDU GDPR.

Cílem informačního memoranda je jasná, stručná a věcná formulace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme ve vztahu k fyzickým osobám při poskytování asistenčních služeb.
Jak s údaji nakládáme, to znamená, jaký je jejich účel zpracování, právní titul, komu můžeme informace předat a jakým způsobem (zabezpečená komunikace) a jaké jsou práva na výkon práv subjektů údajů.


Zpracováváme následující osobní údaje:
 • Identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno, příjmení, titul, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, lokalizační údaje, údaje o pojistné smlouvě (platnost, rozsah, jiné pojištěné osoby), údaje o vycestování a plánovaném návratu, je-li to třeba, pak i kopie cestovních dokladů,
  bankovní spojení, kopie technických průkazů.
 • Kontaktní údaje, kterými se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s Vámi, zejména korespondenční adresa, telefonní číslo, emailová adresa apod.
 • Údaje pro výkon asistenčních služeb, kterými se rozumí zejména informace o předmětu pojištění, tedy především údaje ve velkém technickém průkazu, údaje o cestovním pojištění – rozsah, platnost, pojištěné osoby, údaje o pojištění domácnosti – platnost, rozsah,
  pojistitel, a údaje o využívání služeb.
 • Údaje o zdravotním stavu a genetické údaje, kterými se rozumí údaje o Vašem tělesném zdraví, včetně údajů o poskytnutí zdravotních služeb vypovídajících o Vašem zdravotním stavu, údaje, které jsou zahrnuty v lékařských zprávách (laboratorní výsledky, anamnéza, diagnóza, následná péče, trvalé následky, průběh operativních zákroků aj.)
 • Údaje které mohou být obsahem smlouvy uzavřené s cestovní kanceláří a s právy, povinnostmi či nároky vyplývajícími z této smlouvy.
 • Fakturační údaje
V rámci poskytování asistenčních služeb zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu buď:
 • Na základě Vašeho souhlasu – v případě poskytnutí asistenčních služeb na Vaši žádost, nebo
 • Bez Vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy, našeho oprávněného zájmu, z důvodu plnění právní povinnosti, na základě nezbytnosti pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo na základě nezbytnosti k ochraně důležitých zájmů subjektů/jiných osob (+subjekt není způsobilý udělit souhlas)
Souhlas subjektů údajů je vyžadován pouze tehdy, žádá-li subjekt údajů o poskytnutí asistenčních služeb, které nemá nárok čerpat ze smluvního vztahu se správcem osobních údajů (pojišťovna).
Vzhledem k povaze pojištění a následnému řešení pojistných událostí zpracováváme bez Vašeho souhlasu údaje o Vašem zdravotním stavu a genetické údaje v rozsahu nezbytně nutném na základě nezbytnosti pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, a to pro účely:
 • Poskytnutí asistenční služby
 • Repatriace, ukončení zásahu a následná fakturace
 • Ochrany našich právních nároků (jinak řečeno pro to, abychom mohli hájit naše právní nároky v soudním, mimosoudním nebo vykonávacím řízení),
Pro výše uvedené účely archivujeme údaje o Vašem zdravotním stavu a genetické údaje po dobu, po kterou je to nezbytné k realizaci práv a povinností plynoucích z pojištění, tedy po dobu řešení pojistné události nebo k řešení případných sporů.
 • V rámci výběrového řízení zpracováváme data, které uvádíte v životopise, případně jiných dokumentech, za účelem posouzení vhodnosti kandidáta na nabízenou pozici.
 • V případě úspěšného přijetí uchazeče do pracovního poměru je životopis (případně jiné dokumenty) založen v osobní složce uchazeče až do doby, kdy pomine účel jeho zpracování.
 • V případě neúspěšného přijetí uchazeče je životopis (případně jiné dokumenty) po ukončení výběrového řízení skartován a Vaše osobní údaje již dále nezpracováváme.
V rámci poskytování asistenčních služeb zpracováváme osobní údaje třetích osob, a to na základě našich dalších oprávněných zájmů.
Jedná se o osobní údaje těchto osob:
 • zástupců právnických osob, zákonných zástupců a jiných osob oprávněných zastupovat pojistníka nebo pojištěného pro účely komunikace, poskytování asistenčních služeb, ochrany našich právních nároků, prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání, kde je naším oprávněným zájmem zajištění řádného chodu asistenční služby a předcházení vzniku škod na straně pojistitele,
 • lékařů a pověřených poskytovatelů zdravotních služeb kteří vedou či zajišťují zdravotní dokumentaci pojištěného, pro účely poskytnutí asistenčních služeb, kde je naším oprávněným zájmem zajištění řádného chodu poskytnutí asistenční služby.
Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my, jako zpracovatel. Správcem osobních údajů je náš obchodní partner, u kterého byly asistenční služby sjednány – například pojišťovna, banka, leasingová společnost, autopůjčovna či jiné.

V případě, že takovéto asistenční služby nemáte sjednány, a přesto si jejich poskytnutí u nás vyžádáte, přecházíme do role správce my, jako asistenční společnost. Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří na náš pokyn osobní údaje zpracovávají. Jedná se zejména o:
 • Tuzemské odtahové služby
 • Zahraniční smluvní partneři
 • Smluvní zdravotnická zařízení v zahraničí
 • Smluvní zdravotnická zařízení v tuzemsku
 • Externí mzdová a účetní společnost v případě účetní agendy
 • Revizní smluvní lékaři
 • Poskytovatelé informačních systémů v případě, kdy spravují interní systémy pro správu osobních údajů
 • Smluvní partneři v tuzemsku
 V některých případech zdravotní asistence předáváme Vaše osobní údaje a údaje o zdravotním stavu a genetické údaje smluvním partnerům v zahraničí a dle sjednaného pojištění i v zemích mimo Evropskou unii. To vždy pouze v případě, kdy je takové předání nezbytné k poskytnutí zdravotních služeb v těchto zemích.

 V případě poskytnutí automobilové asistence předáváme Vaše osobní údaje zahraničním smluvním partnerům dle sjednaných asistenčních služeb i v zemích mimo Evropskou unii. To vždy pouze v případě, kdy je takové předání nezbytné k poskytnutí asistenčních služeb v těchto zemích.
Ve většině případů zpracováváme informace, které nám byli poskytnuty přímo Vámi – při prvním nahlášení pojistné události nebo v rámci jakéhokoliv kontaktu s Vámi. Dále zpracováváme údaje získané během průběhu asistenčního zásahu.
 • Údaje o Vašem zdravotním stavu získáváme od zdravotnických zařízení a lékařů.
 • V omezeném rozsahu získáváme Vaše osobní údaje od správce těchto údajů.
 • Dalším zdrojem osobních informací může být jiný subjekt, kterému dáte souhlas s předáváním Vašich osobních údajů.

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování Vašich osobních údajů, máte také Vy při
zpracování Vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:

Právo na výmaz „právo být zapomenut“
V některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý
z následujících důvodů:
 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro stanovené účely, pro které jsme je zpracovávali,
 • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je Váš souhlas nezbytný, a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat (například pro obhajobu našich právních nároků),
 • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže kapitola „Právo vznést námitku proti zpracování“) u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů, a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme, nebo
 • se prokáže, že námi prováděné zpracování osobních údajů, přestalo být v souladu s vydaným Nařízením evropského parlamentu a rady.
  a rady.
Berte prosím v potaz, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že ihned smažeme všechny Vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, kdy zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro:
 • určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků

Právo na přístup
Jednoduše řečeno, máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde Vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. To vše jste se dozvěděl v těchto Informacích o zpracování osobních údajů. Pokud si však nejste jistý, které osobní údaje o Vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii Vám poskytneme bezplatně a další kopie s poplatkem.

Právo na opravu
V případě, kdy zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

Právo na omezení zpracování
V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když:
 • popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné,
 • Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale Vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytl),
 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
 • vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole „Právo vznést námitku proti zpracování“. Po dobu, po kterou šetříme, je-li Vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování Vašich osobních údajů omezit.

Právo na přenositelnost
Máte právo získat od nás všechny Vaše osobní údaje, které jste nám Vy sám poskytl a které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu a na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje Vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na Vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích. Touto formou Vám tedy nemůžeme přenést vždy a za všech okolností všechny údaje, které jste vyplnil v našich formulářích (například Váš vlastnoruční podpis).

Právo vznést námitku proti zpracování
Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. V těchto případech dojde k výmazu osobních údajů, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Právo podat stížnost
Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to způsobem uvedeným níže v kapitole „Jak lze uplatnit jednotlivá práva?“. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.
Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřence lze kontaktovat kterýmkoliv z následujících prostředků:
Písemně na adrese: GLOBAL ASSISTANCE a.s., pověřenec pro ochranu osobních údajů, Dopraváků 749/3, 184 00 - Praha 8
Emailem na adrese: dpo@1220.cz
Informace o možnostech kontaktovat pověřence můžete také získat prostřednictvím klientské linky na čísle . + 420 1220.

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás samozřejmě budeme informovat.

Podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese:
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Webové stránky dozorového úřadu jsou: www.uoou.cz.

Společnost GLOBAL ASSISTANCE a.s. je součástí mezinárodního koncernu Vienna Insurance Group. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 9573.
Akcie: 100 ks ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč v listinné podobě. Základní kapitál: 10 000 000 Kč, splaceno 100%